ارزیابی و اولویت بندی کیفیت آموزشی از نظر اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد شیراز با استفاده از ابزار شش سیگما و رویکرد حل مسأله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد شیراز، گروه مدیریت، شیراز، ایران .

2 استادیار دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده

این پژوهش بمنظور ارزیابی و اولویت­بندی کیفیت آموزشی از نظر اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز با استفاده از ابزار شش سیگما و رویکرد حل مسأله انجام شد و به ارزیابی و اولویت بندی شاخص­های پنج­گانه یعنی؛ تعریف، اندازه­گیری، تجزیه و تحلیل، بهبود، کنترل در سال تحصیلی90-89 پرداخته است. با توجه به ماهیت موضوع و اهداف، روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. جامعه مورد نظر در این پژوهش 307 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد شیراز می­باشد. با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه برابر 169 نفر می­باشد که بصورت نمونه­گیری طبقه­ای نسبی از جامعه مورد نظر انتخاب گردیدند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه محقق ساخته جهت سنجش کیفیت آموزشی با استفاده از ابزار شش سیگما و رویکرد حل مسأله می­باشد که شامل 54 پرسش می­باشد و بر اساس پنج شاخص و مفاهیم و تعاریف هر یک از شاخص­ها طراحی شده است. پس از تعیین روایی صوری به­وسیله چند تن از اعضای هیأت علمی دانشگاه مذکور، بمنظور سنجش روایی محتوایی پرسشنامه و ابعاد آن از روش تحلیل گویه استفاده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرانباخ محاسبه گردید. در تجزیه و تحلیل آماری از آمار استنباطی t-test تک نمونه­ای و تحلیل واریانس اندازه­گیری­های مکرر استفاده گردید. یافته­های پژوهش نشان داد که در ارزیابی و اولویت بندی شاخص­های پنج گانه رویکرد حل مسأله پیرامون کیفیت آموزش از دیدگاه اعضای هیأت علمی، بالاترین میانگین را شاخص کنترل (83/2) و کمترین میانگین را شاخص تجزیه و تحلیل (57/2) به خود اختصاص داد و تفاوت معناداری بین این شاخص­ها وجود داشت. هم­چنین نتایج بیانگر این مطلب می­باشد که در این پژوهش همه شاخص­ها از سطح کفایت مطلوب به­گونه معناداری پایین­تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation and Prioritization of Educational Quality from the Point of View of Shiraz Azad University Faculty Members Using Problem-solving Approach and Six-sigma Instrument

نویسندگان [English]

  • SH Amin shayan 1
  • M Jamalzadeh 2
  • A Sourghali 3
چکیده [English]

This study aimed at evaluating and prioritizing educational quality from the Point of View of Shiraz Azad University Faculty Members Using DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) Problem-solving Approach and Six-sigma Instrument in the academic year 2010-2011. Out of a population of 307 Faculty members in Shiraz Azad University, 169 respondents were sampled according to Morgan’s table using proportional stratified sampling method. Research instrument was a fifty-four item questionnaire developed by the current researchers to assess educational quality. When its face validity was established by some faculty members of the respective university, its content-related validity was assessed employing item analysis. The reliability of the questionnaire was calculated using Cronbach’s alpha. In statistical analysis, inferential statistics was used (one-sample t-test and analysis of variance of repeated measures). The research findings revealed that in evaluating and prioritizing of DMAIC steps in relation to education quality, the highest and the lowest mean were those of control (2/83) and analysis steps (2/57) respectively. There was no significant difference between these two scales. The results also indicated that all these scales were significantly lower than the desired level of quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • education quality
  • Six sigma
  • The DMAIC problem
  • Problem-solving approach
  • faculty members