ارائه راهبردهایی برای هدایت تحصیلی و شغلی دانش آموزان دوره ی متوسطه شهرستان سیرجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

2 عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان

چکیده

این پژوهش با توجه به نظریهی شغلی – شخصیتی جان هالند و استفاده از پرسشنامه ی
سیاههی شغلی وی، در میان 850 نفر از دانش آموزان پایهی اول مقطع متوسطهی شهر سیرجان
با هدف بررسی ویژگیهای شخصیتی و شغلی و رابطهی میان شخصیت افراد با مشاغل موجود
کشور، با در نظر گرفتن عاملهای موثر در انتخاب رشتهی تحصیلی و شغلی آنان انجام گردید،
روش پژوهش توصیفی، از نوع پیمایشی و کاربردی است و دادههای اولیه از راه پرسشنامه و
مصاحبه بدست آمد، با بررسی پرسشنامهها و نظرات افراد، تغییراتی در پرسشنامهی جان هالند
اعمال شد که منجر به ایجاد پرسشنامهای هوشمندانهتر گردید. جان هالند، پاسخهای کاربر را فقط
با بله و خیر میسنجید که در بسیاری از موردها افراد نمیتوانستند نظر خود را نسبت به یک
شغل، فقط به صورت بله و خیر مطرح کنند. با تغییر جوابها به صورت کاملا، تا حدی، کمی و
اصلا پاسخ به پرسشنامه راحتتر شد. نتایج بدست آمده از این پژوهش به پیاده سازی نرم افزاری
منجر شد و مشخص کرد که هر یک از کاربرانی که پرسشنامه را پر میکنند، دارای چه درصدی از
6 تیپ شخصیتی طبقه بندی هالند هستند 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Some Guidelines to Guide First Grade High SchooStudents of Sirjan in Selecting Their Educational andl

نویسندگان [English]

  • E Nazari 1
  • fatemeh Mohamadi 2
  • H Hatami 3
چکیده [English]

Building on Holland’s occupational-characteristic theory this study attempted to explore the relationships between personality aspects and occupation preferences. This study sampled 850 first grade high school students from Sirjan. Data gathered was based on a questionnaire (Holland’s) and interviews wit the participants. On the basis of an inspection of the questionnaire answers and participants feedback, we were able to revise Holland’s’ questionnaire. In the earlier version of it (Holland’s’) participants were supposed to answer the questions by either yes or no which appeared inadequate in eliciting respondents’ views. Thus, we turned it into a Likert scale involving answers ranging from perfectly to never. The results of this study also lead to the development of a software with the capability of specifying participants’ personality type in terms of the six personality types in percentages.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality
  • Occupation
  • student
 احمدی، حسن و سروری، شهره (. 1386). راهنمای انتخاب رشتهی دانشگاههای کشور. تهران: انتشارات
همت جاودان .
 بالی تیرکده، محمد. (1374). بررسی عوامل موثر در هدایت تحصیلی – شغلی دانش آموزان نظام جدید
آموزش متوسطه برای انتخاب رشته ی تحصیلی و شغلی خویش در شهرستان نوشهر .پایان نامه ی
کارشناسی ارشد، چاپ نشده ، دانشگاه علامه طباطبایی .
 به پژوه، احمد. (1384). چه کسی با کدام شخصیت، کدام شغل را انتخاب می کند؟ تهران: انتشارات
انجمن اولیا و مربیان .
 بهرامی، هادی. (1383). آزمونهای فرافکنی شخصیت. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی .
 پرهیزگار، کمال. (1368). اصول و مبانی علمی طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل. تهران: انتشارات اشراقی .
 تایگر، پاول و تایگر، بابارا. (1384 .) شغل مناسب شما ( ترجمه مهدی قراچه داغی) تهران: انتشارات نقش
و نگار .
 حاجی بابایی، مرتضی. (1385 .) چگونه انتخاب رشته کنیم؟ تهران: انتشارات ما و شما .
 حسینی، مهدی. (1371). مبانی راهنمایی و مشاوره شغلی، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی .
 حکیم آرا.(1374). هنجاریابی سیاهه خودپژوهی شغلی هالند. پایان نامهی کارشناسی ارشد، چاپ نشده ،
دانشگاه شهید بهشتی .
 خاکپور، عباس. ( /1382 83). بررسی رابطهی بین ویژگیهای شخصیتی و عملکرد شغلی (وظیفه و
زمینهای) مدیران مدارس راهنمایی شهر همدان در سال تحصیلی -82 . 83 پایان نامهی کارشناسی ارشد،
چاپ نشده، دانشگاه شهید بهشتی .
 دالبرگ، لیندا و تول، سوزان و سوان، مونیکا (. 1387 .) سنجش عناصر شخصیتی نوجوانان و جوانان جلد
دوم (ترجمه ابوالفضل کرمی و ابوالفضل دورودی ). تهران: انتشارات روان سنجی .
 زندی پور، طیبه (1384) . فرهنگ مشاغل: تهران: انتشارات ساوالان 
 شریفی، سیروس. (1374). بررسی عوامل موثر در انتخاب رشته تحصیلی و علایق شغلی دانش آموزان
مقطع راهنمایی مدارس شهرستان خرم دره در سال تحصیلی 1374-1373 . پایان نامهی کارشناسی ارشد،
چاپ نشده، دانشگاه علامه طباطبایی .
 شعاع کاظمی، مریم. (1378). بررسی میزان تاثیر ارائه ی اطلاعات تحصیلی – شغلی شاخه
بهداشتی-درمانی بر گزینههای تحصیلی – شغلی دانش آموزان دختر دوره پیش دانشگاهی رشته علوم
تجربی منطقهی آموزش و پرورش شهر تهران.پایان نامهی کارشناسی ارشد، چاپ نشده، دانشگاه آزاد
شیراز .
 شفیع آبادی، عبداالله (. 1378)، راهنمایی و مشاوره شغلی وحرفهای ، چاپ نهم ، تهران: انتشارات رشد.
 فتحیان، محمد. (1381). طرح مدل گزینش داوطلبین مشاغل جهت ارتقای شغلی .پایان نامهی دکتری،
دانشگاه علم و صنعت ایران .
 فرشاد، مجید. (1371). بررسی تاثیر راهنمایی و مشاوره در انتخاب رشتههای تحصیلی بویژه رشته های
فنی .پایان نامهی کارشناسی ارشد، چاپ نشده، دانشگاه تهران .
 قادری مقدم، محمد علی. (1377 .) بررسی میزان تاثیر آموزش درسی برنامه ریزی تحصیلی و شغلی در
فرایند انتخاب رشته تحصیلی دانش آموزان پسر منطقه ناحیه یک یزد .پایان نامهی کارشناسی اشد، چاپ
نشده، دانشگاه تربیت معلم .
 کتابچی، حسین (1342) . بررسی دربارهی هدف دانش جویان دانشگاه از انتخاب رشتهی تحصیل خود .
پایان نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده دانشگاه تهران .
 گنجی، حمزه. (1384). ارزشیابی شخصیت (پرسشنامه) تهران: انتشارات ساوالان .
 معتبری، منصورالدین. (1371). بررسی عوامل موثر در انتخاب رشته دانشجویان برخی از دانشگاههای
کشور. پایان نامهی کارشناسی ارشد. چاپ نشده، دانشگاه تهران .
 وزارت فرهنگ و آموزش عالی.( 1387). دفترچه ی راهنمای شناسایی رشتههای تحصیلی دانشگاهها و
موسسات آموزش عالی. تهران: سازمان سنجش آموزش کشور. سال تحصیلی .
 هالند، جان ال. (1384 .) حرفه ی مناسب شما چیست؟ راهنمایی و مشاوره حرفه ای بر اساس نظریه
 شغل و شخصیت (ترجمه سیمین حسینیان) تهران: انتشارات کمال تربیت
GOTTFREDSON,G.D.(1997). Career stability and redirection in adulthood.journal
of applied psychology,62,436-45.
HOLLAND,J.L. ( 1973) Making vocational choices. Englewood Cliffs, N.J.:
Prentice-hall.
SAVICKAS,M.L.and W.B.Walsh.(1996). Handbook of career counseling theory
and practice; California: Davies-Black Publishing.