مدیریت کلاس‌های چند پایه مدارس ابتدایی شهرستان گرمی؛ آسیب‌ها و راهکارها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 گروه مدیریت، واحد گرمی، دانشگاه ازاد اسلامی، گرمی، ایران

3 گروه مدیریت، واحد گرمی، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمی، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف آسیب شناسی مدیریت کلاس­های چند پایه مدارس ابتدایی شهرستان گرمی، در دو مرحله به روش پیمایشی و دلفی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر را در هر دو مرحله معلمین دارای سابقه تدریس حداقل یک سال در کلاس­های چند پایه تشکیل می‌دادند در مرحله اول تعداد 201 نفر بر اساس جدول مورگان برای مصاحبه انتخاب گردید، در مرحله دوم نیز تعداد 30 نفر در سال تحصیلی 96-1395 تشکیل می‌دادند. و روش نمونه­گیری در مرحله اول تصادفی طبقه­ای و در مرحله دوم نمونه­گیری غیر تصادفی قضاوتی بود. ابزار گردآوری اطلاعات در مرحله اول مصاحبه عمیق و مرحله دوم پرسشنامه محقق ساخته بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در مرحله اول از روش هماهنگی بین پاسخ دهنده­ها و در مرحله دوم از روش دلفی دو دوری استفاده گردید. برای تعیین روایی از روش ضریب نسبی روایی محتوا و تحلیل عاملی تاییدی و برای تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. پایایی پرسشنامه برابر با 0.95 محاسبه گردید. یافته­های تحقیق در مرحله اول تعداد 69 آسیب و 165 راهکار بودند و برازش مدل مورد تایید قرار گرفت و نشان داد که سازه‌ها در سطح رضایت بخش روایی قرار دارند و نهایتاً آسیب­ها و راهکارهای مدیریت کلاس­های چند پایه شناسایی شدند و در مرحله دوم در نهایت بر اساس روش اتفاق نظر و در دو دور تعداد 10 آسیب و 10 راهکار به عنوان مدل نهایی معرفی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Multi grade primary schools classes management in Germi City; pathology and solutions

نویسندگان [English]

 • Ali Janabi 1
 • Ali Khodaei 2
 • Mehdi Hosseini 3
1 Graduate Masters, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Department of Management, Germi Branch, Islamic Azad University, Germi, Iran
3 Department of Management, Germi Branch, Islamic Azad University, Germi, Iran
چکیده [English]

This study aimed pathology classroom management multi grade primary schools in the Germi city and provides appropriate solutions optimized model, the method of the article is based on survey and Delphi stages and statistical population of the present study. This research is fundamental and descriptive terms the field study was conducted. The population study on both the teachers have teaching experience were Multi grade classes. In the first stage, 201 cases were selected based on Morgan to interview In the second step30 formed in the Graduation year 1395-96. In the first stage stratified random sampling method and was stratified random sampling in the second stage. In the first phase and the second phase of data collection tool was questionnaire depth interview. During the first stage of the method for the analysis of coordination between the respondent and the second of two round Delphi method was used. To determine the validity and content validity of the relative factor confirmatory factor analysis and Cronbach''''s alpha was used to determine the reliability of the method. The reliability was calculated to be 0.957 the findings in the first stage, 69 were injured and165 solution. In the second phase was approved model And showed that structures the narrative are satisfactory And ultimately harm and management solutions were identified Multi grade classes and eventually the number of10 injuries and10 were introduced solution as the final model.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Management Class
 • pathology
 • Multi Grade Classes
 • Delphi
 • Germi City
 • Aghazadeh, A. (2009). Education Issues of Iran. Tehran, samt. [in Persian].
 • Aghazadeh, M, Fazli, R. (2005). Tutorial tutorials in multi grade classrooms. Tehran, Ayyizh. [in Persian].
 • Amini M, Rahimi H, Gholamian Z. (2015). The Study of Classroom Management Styles of Faculty Members in Kashan University of Medical Sciences, Iran. Strides Dev Med Educ, Vol 12, No 1, PP 38-48. [in Persian].
 • Bakhshayesh, R. (2013). Investigating the Relationship between Classroom Management Styles and Personality Traits of Yazd Primary School Teachers. Approaches in Educational Administration, vol 4, No 14, pp 185-198 . [in Persian].
 • Behrangi, M R, Abbasian, A, Zoghipoor, S. (2015). Providing research based evidence for Management Education Model in improvement of students’ achievement, organizational health. Approaches in Educational Administration, Vol 6, No 22, PP 1-18. [in Persian].
 • Byrne,B.M. (2010).Structural Equation Modeling with AMOS: Basic Concepts, Applications, and Programming (2 ed.). New York.
 • Davis A. (1995). Willingness to participate in school-Based Decision Making, Desser tatiob Abstracts International, Vol 54, No 4, pp 234-241. 
 • Farrokhnezhad, N. (2001). The study of effective factors in effective classroom management from the perspective of middle school teachers in Bushehr, M.A thesis on Educational Sciences, Shiraz University . [in Persian].
 • Firouzi, Z, Ahmadi Hesar, T, Vedad Hir, Z, Alizadeh, Y, Norollahi, B, Norozi, S. (2008). Ardabil, Bagh Rezvan [in Persian].
 • Ghorchyan, N GH, Jafari P, Rahgozar H. 2010. Designing the Evaluation Pattern of the Performance ofIslamic Azad University (IAU) Branches on the Basis of the. Approaches in Educational Administration, vol 1, No 3, pp 101-116 . [in Persian].
 • Hajizadeh, E, Asghari, M. 2011. Methods and statistical analysis by looking at the research method. Tehran, Jahad daneshgahi. [in Persian].
 • Kiyaei, F. (2003). An Introduction to How Multi grade Classes. Roshd Moaalem, No 180, PP 26-28. [in Persian].
 • Kostis T, Efthymia P. 2009. Responsive classroom management in a multicultural school context. Synergies Sud-Est europeen, 2:169-176.
 • Nakammura, R M. (2000). Healthy Classroom Management. Wadsworth /Thomson Learning. Canada.
 • Powell C. (2003). The Delphi technique: myths and realities. J Adv Nurs, 41(4): 376-382.
 • Rag, E C. (2002). Classroom management, Translation by Fatemeh Karimi, Rasht, Guilan University. [in Persian].
 • Raoufi, M H. (2000). Classroom Management, Mashhad, Behnashr. [in Persian].
 • Samadee, P, Rajaa'eepoor, S,  Aaghaahosainee, T, Falaavandee, H. 2008. Classroom atmosphere and management by guidance teachers of Oroomiyeh. Quarterly Journal of new thoughts on education. Vol 4, No 1, PP 155-176. [in Persian].
 • Sarmadi, M R, Seyif, M H. (2009). Classroom Management, tehran, Payame Noor University. [in Persian].
 • Schmidt R.C. (1997) Managing Delphi surveys using nonparametric statistical  techniques; Decision Sciences, Vol.28, No.3
 • Sieglel, S, Castellan, J N. (1988). Nonparametric statistics for the behavioral sciences, New York: McGraw-Hill.
 • Wragg، E C.(1993). Class Management. London، Rout tedge.