ارائه مدل اخلاق کاری با تأکید بر معنویت‌گرایی در آموزش‌و‌پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان ، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری،دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

3 استاد، گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری،دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

10.30495/jedu.2022.24901.4967

چکیده

مقدمه و هدف: در نظام ارزشی اجتماعی، هنجارها ی جامعه، اخلاق کاری با نظامی از ارزش­های شخصی، باورهای دینی و تجارب گذشته و سطح آموزش همراه است. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر معنویت­گرایی بر اخلاق کاری کارکنان آموزش­و­پرورش استان گلستان جهت ارائه مدل انجام شده است بود.
روش شناسی پژوهش: در این پژوهش به منظور ارائه مدل از رویکرد کیفی و روش نظریه داده بنیاد استفاده شده است. در مرحله کیفی پژوهش ، ابتدا 26 نفر از خبرگان به روش هدفمند انتخاب و مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. سپس تحلیل داده­های کیفی با استفاده از روش کد­گذاری بازو محوری انجام شد. برای کدگذاری محوری در این پژوهش از الگوی پارادایمی استراوس و کوربین استفاده شد.
یافته­ ها:دریافته ها معنویت­گرایی به عنوان مقوله­محوری شناسایی شد. حاکمیت اخلاق، گرایش روانی و مدرن­شدگی به عنوان شرایط علّی، همنوایی اخلاق با سازمان، شناخت و فضای معنوی به عنوان شرایط زمینه­ای، ابعاد وجودی اخلاق به عنوان شرایط مداخله­گر، جامعه­پذیری اخلاقیات و مقبولیت معنویت به عنوان راهبردها در­نظر گرفته شدند و در نهایت پیامدها در قالب دو پیامد فردی و پیامد سازمانی دسته­بندی شدند.
بحث و نتیجه­ گیری: معنویت­گرایی در سازمان قاعده­ی نوپایی است که می­تواند نیرویی قدرتمند و ژرف را برای زندگی افراد به ارمغان آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a model of work ethic with emphasis on spirituality in education

نویسندگان [English]

 • seyade fateme mirabedini 1
 • mohammad salehee 2
 • kiomars niazazari 3
1 PhD Student in Educatiomal Administration,Gorgan branch,Islamic Azad University,Gorgan,Iran
2 Associate Professor,Sari Branch, Islamic Azad University,Sari,Iran
3 Faculty Member ,Sari Branch ,Islamic Azad University,Sari,Iran
چکیده [English]

Introduction: In the social value system, the norms of society, work ethic are associated with a system of personal values, religious beliefs and past experiences and level of education.
research methodology: In this research, in order to present the model, a qualitative approach and data foundation theory method have been used. In the qualitative stage of the research, first 26 experts were purposefully selected and semi-structured interviews were conducted. Then qualitative data analysis was performed using axial arm coding method. The Strauss and Corbin paradigm model was used for axial coding in this study.
Findings: Spirituality was identified as a central category. Rule of ethics, psychological tendency and modernization as causal conditions, conformity of ethics with organization, cognition and spiritual space as ground conditions, existential dimensions of ethics as intervening conditions, sociability of ethics and acceptance of spirituality as strategies Were considered and finally the outcomes were categorized into two individual and organizational outcomes.
Conclusion: Spirituality in the organization is a nascent rule that can bring a powerful and deep force to people's lives.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Work ethic
 • Spirituality
 • education
 1. Ali Safari et al., (2017). Behavioral Consequences of Spirituality in the Workplace, Transformation Management Research Journal, Year 11, Issue 21, Spring and Summer 2017 [in Persian].
 2. Ansari, M. & Saberi, R. (2017).The Relationship between Spirituality in the Workplace and Work Ethics (Case Study: Farhangian University Staff).  Third National Conference on Educational and Social Psychology, Islamic Azad University of Kerman Branch [in Persian].
 3. Bordbar, H., & Askari Matin, S. (2013). Spirituality and Theism in Organizations: Characteristics of a Theistic Management. Iranian Journal of Management Studies (IJMS), 6, 61-79.
 4. Bradley & Kauanui K. (2003). Comparing Spritiruality on three Southern California College Campuses. Organizational Change Management, 16(4), 448-462.
 5. Cascio, W. F. (2013). Managing Human Resource, Productivity, Quality of Work Life, Profits. New York. Me Grand-Hill International Edition Inc.
 1. Danaeifard et al. (2017), Qualitative Research Methodology in Management: Comprehensive Approach, First Edition, Tehran, Publisher; Eshraghi, Saffar [in Persian].
 1. Nurameli (2020). Dataset on islamic ethical work behavior among bruneian malay muslim teachers with measures concerning religiosity and theory of planned behavior aminnuddin, academy of brunei studies, universiti brunei darussalam, brunei [in Persian].
 2. Davoodi, A.M. & Bahadori, S. (2017).determining affecting factors on efficiency of professional ethics from the viewpoint of teachers of Qom province. New Approaches in Educational Administration, 8( 31), 165-186 [in Persian].
 3. Downe, J., Cowell, R., & Morgan, K.(2016). What Determines Ethical Behavior in Public Organizations: Is It Rules or Leadership? Public administration review, 76(6), 898-909.
 4. Ebrahimpour et al. (2017), Analysis of the role of spirituality in the workplace in the development of ethical behavior of university staff, Quarterly Journal of Management in Islamic University, Year 6, Issue 2, Fall and Winter 2017 [in Persian].
 5. Eskandari, S. & Irandust, M. (2016).The Relationship between Job Ethics & Organizational Citizenship Behavior with Organizational Performance. Ethics in science and Technology, 10 (4) ,107-114 [in Persian].
 6. Flint, D., Gammelgaard, B., Manuj, I., & Pohlen, T. L. (2012), A reviewer's guide to the grounded theory methodology in logistics and supply chain management research. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 42(8/9), 784-803.
 7. Foo, C. Teck (2012).New paradigm, a socio‐spirituality research on succession in leadership. Chinese Management Studies, 6 (4), 539-567.
 8. Fry, L.W.(2003). Toward a theory of spiritual leadership. The Leadership Quarterly, 14 ,693–727.
 9. Geigle, D. (2012). Workplace Spirituality Empirical Research: A Literature Review. Business and Management Review, 2(10), 14 - 27.
 10. Gibbons, P .(1999). Spiritality at Work: A Pre-Theoretical Overview, MSC. Thesis – Birnbeck Callege, University of London.
 11. Golparvar, M. & Nadi, M. A.(2016). Relationship Between Islamic Work Ethics, Equity and Love of Money with Teachers’ Job Satisfaction. New Approaches in Educational Administration, 6(23), 1-22 [in Persian].
 12. Griffin , D.R (Ed.) (1998). Spirituality and Society: Postmodern Spiritu-ality , Political Economy and Art, Executive ,No.10,pp. 8-17.
 13. Hansen, L.S. (2001), Integrating Work, Family and Community Through Holistic Life Planning, Career Development Quarterly, 49. 261-277.
 14. Kegans L. Occupational Work Ethic Differences: Implications for Organizational Diversity Initiatives in Health Care Organizations. Performance Improvement Quarterly 2009; 22(3): 83-94.
 15. Khodami, S. & Asanloo, (2015). Designing Ethical Behavior Model of Employees with Emphasis on the Role of Ethical Values ​​of Organization. Ethics in science and technology, 10(1), 95-105 [in Persian].
 16. Kinjerski, V., & Skrypnek, B. (2004). Defining spirit at work: Finding common ground [Electronic Version]. Journal of Organizational Change Management, 17(1), 26–42.
 17. Marek, T.Karwowski, W.Frankowicz, M.Kantola , J. & Zgaga, P.(2018) Human Factors Of A Global Society: A System Of Systems Perspective. New York: CRC Press.
 18. McCuddy, M.K. & Pirie, W.L.(2007). Spirituality, stewardship, and financial decision-making. Managerial Finance, 33 (12), 957-969.
 19. Meriac, J.P., Woehr, D.J. & Banister, C. (2010).Generational differences in work ethic: an examination of measurement equivalence across three cohorts. Business and Psychology, 25 (2), 315-324..
 20. K. Alhyasat, K. (2012).The role of Islamic work ethics in developing organizational citizenship behavior at the Jordanian Press Foundations. Islamic Marketing, 3 (2), 139-154.
 1. Moeini Kia et al. (2019), Analysis of the relationship between spirituality in the workplace and corruption: The mediating role of professional ethics, ethics in science and technology, 14 (2): 92-98  [in Persian].
 1. Otaye et al (2019)-A multilevel model examining the relationships between workplace spirituality ,Ethical climate and outcomes: A social cognitive Theory perspective .journal of Business Ethics.
 2. Pérez Pulido, M.(2018). Ethics Management in Libraries and Other Information Services. Chandos Publishing.
 3. Pourkiani, M. & Ashjaei, A. (2012). Spiritual Intelligence and its Functions. Tehran: Islamic Azad University [in Persian].
 4. Rathee et al. (2020) ,workplace spirituality :A comparative study of various models . Jindal journal of Business Researh.9 (1) 27 _ 40.
 5. Rifkin, y. (1995). The end of work: Technology, Job and Your Future, New York: Putman .
 6. Salehi M, & Dadgar Z.(2016). The relationship between professional ethics and organizational Commitment From the viewpoint of nurses in Imam Khomeini hospital in Sari. Iran J Bioethics , 6(20), 33-46 [in Persian].
 7. Sapta A., Hermawan, A., Hubeis, M. & Affandi, M. J. (2013). Effect of ESQ Training (Training of Emotional Intelligence and Spiritual Intelligence) to Organizational Commitment and Job Satisfaction. Information Technology and Business Management,11 (1), 40- 55.
 8. Saxena, A., & Saxena, A. (2011). Workplace Spirituality: A Basic Pillar for Modern Management. International Journal of Management Research and Review. 1(2).
 9. Shiri, A. & Nasrolahi Vosta, S.(2016). The Effect of Transcendental Leadership on Ethical Responsibility: The Role of Spirituality in Workplace. Evolution Management Studies, 26(84), 33-51 [in Persian].
 10. Shojaie, S , Barani, G & Seyyedrezaie, S H. (2013). Necessity of Implementation of Workplace Spirituality and its Administrative Strategies. International Journal of Basic Sciences & Applied Research. Vol., 2 (2), 245-248 [in Persian].
 11. Strauss, A. & Corbin, J.M. (1998). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. Sage Publications, Inc.
 12. Tholai, R.(2009). Factors Influencing the Ethical Behavior of Employees in the Organization. Human Development of Police, 6 (25), 43-48  [in Persian].
 13. Won Moon Et Al. (2018). Dose Employees' Spirituality Enhance Job Performance? The Mediating Roles Of Intrinsic Motivation And Job Crafting. Springer Science Business Media, LLC, Part Of Springer Nature 2018.