دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 47، فروردین و اردیبهشت 1400 
10. طراحی مدل بهینه مولفه های مدیریت و توسعه استعداد

صفحه 150-132

10.30495/jedu.2021.22998.4651

روح اله اخوان دورباش؛ منیژه ذکریایی؛ غلامحسین انتصار فومنی


11. ارائه الگویی برای تسهیم دانش در سازمان

صفحه 167-151

10.30495/jedu.2021.22892.4636

علی امیدپناه؛ شهناز نایب زاده؛ حسن دهقان دهنوی؛ حسین اسلامی