داوران

داوران

چکیده

لیست داوران دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 47، فروردین و اردیبهشت 1400
دکتر        پریسا       فرخی نژاد
دکتر        یوسف      نامور
دکتر        عبدالمحمد طاهری
دکتر        محمد       صالحی
دکتر        مریم        احمدی زهرانی
دکتر        مرضیه    حیدری
دکتر        احمد        سلحشوری
دکتر        سعید        مذبوحی
دکتر        صمد       برزوئیان
دکتر        کاترین     فکری
دکتر        ژاله         رفاهی
دکتر        کاترین     فکری
دکتر        غلامعلی  احمدی
دکتر        مریم        تقوایی یزدی
دکتر        رضا       جعفری هرندی
دکتر        فرانک     موسوی
دکتر        علی اصغر  ماشینچی
دکتر        حبیبه       نجفی
دکتر        سارا        ابراهیمی
دکتر        بهرام       فداییان
دکتر        مرتضی   کرمی
دکتر        امیر حسین   محمد داودی
دکتر        ولی         مهدی نژاد


عنوان مقاله [English]

داوران