دوره و شماره: دوره 12، شماره 6 - شماره پیاپی 52، بهمن و اسفند 1400 
7. پیامدهای راهبرد هم‌آفرینی ارزش در خدمات آموزشی

10.30495/jedu.2022.25429.5059

فاطمه زرگران خوزانی؛ حسین رحمانسرشت؛ سید محمد سبحانی؛ فاطمه فخری