دوره و شماره: دوره 5، شماره 19، آذر و دی 1393، صفحه 1-206 
3. بررسی رابطه‌ ساده و چند‌گانه توسعه‌ی کارکنان و تعهد سازمانی

صفحه 43-58

علیرضا حیدرزادگان؛ ابوالقاسم فرهنگ؛ مصطفی قربانی


9. رابطه استفاده مدیر از انواع قدرت با اثربخشی و تعهد سازمانی دبیران

صفحه 145-162

عبدالرضا طهماسبی؛ عبدالمحمد طاهری؛ عبادالله احمدی