دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 48، خرداد و تیر 1400 
11. بررسی ابعاد فساد آکادمیک در نظام آموزش عالی: یک پژوهش آمیخته

صفحه 205-181

10.30495/jedu.2021.22910.4638

جمال سلیمی؛ کویستان محمدیان شریف؛ نعمت اله عزیزی؛ شیرکوه محمدی