دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، آذر و دی 1394، صفحه 1-204 
10. نیاز‌سنجی ارائه خدمات نظارت و راهنمایی آموزشی دبیران شهر شیراز

صفحه 183-204

سهراب صادقی؛ محمد صالح صالحی کشکولی؛ عبدالحمید رضوی؛ حسین افلاکی فرد؛ بهرام اسماعیلی