دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 1-193 
5. بررسی تأثیرآموزش‌های ضمن خدمت بر عملکرد حرفه‌ای معلمان شهر شیراز

صفحه 95-114

عبدالمجید اورنگی؛ عباس قلتاش؛ نادر شهامت؛ غلامعلی یوسلیانی


6. بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی آموزشگران هنرستان‌های کشاورزی استان تهران

صفحه 115-134

زینب مؤذن؛ حمید موحد محمدی؛ احمد رضوانفر؛ مهدیه السادات میرترابی