دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، مرداد و شهریور 1393، صفحه 1-214 
3. رابطه بین هوش سازمانی و عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر یزد

صفحه 35-58

فریده حمیدی؛ رضا ساکی؛ عباس موحدی نسب؛ زینب محب زاده


7. رابطه کمال‌گرایی، جهت‌گزینی هدف و عملکرد تحصیلی با فرسودگی تحصیلی

صفحه 109-124

عادل زاهد بابلان؛ روشنک پوربهرام؛ سمیرا رحمانی جوانمرد