دوره و شماره: دوره 7، شماره 28، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1-266 
1. کاوش بالندگی مدیران مدارس، نظریه ای داده بنیاد

صفحه 1-26

فخرالسادات نصیری ولیک بنی؛ سیروس قنبری؛ زهرا سرچهانی


12. اعتبار سنجی مولفه‌های آموزش چند فرهنگی برای طرح در برنامه درسی دوره ابتدایی

صفحه 233-250

عذرا رحمانی؛ علیرضا فقیهی؛ علی حسینی مهر؛ محمد رضا سرمدی