دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1-224 (دوره ششم، شماره 24، زمستان 1394) 
2. شایستگی‌های مدیران آموزش و توسعه منابع انسانی

صفحه 23-54

مژگان عبدالهی؛ کورش فتحی واجارگاه؛ علی تقی پور ظهیر؛ حمید رحیمیان


8. مقایسه عملکرد کارکنان ادارات دارای ثبات و بدون ثبات مدیریت کشور

صفحه 153-176

وحید رفیعی دهبیدی؛ علیمحمد امیرتاش؛ فریدون تندنویس