دوره و شماره: دوره 9، شماره 36 - شماره پیاپی 4، زمستان 1397، صفحه 1-310 
12. ارائه مدل سازمان یاددهنده برای دانشگاه فرهنگیان

صفحه 249-262

منصور دهقان منشادی؛ نرگس سعیدیان خوراسگانی؛ رسول نظری