دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، مهر و آبان 1391 
3. تأثیر برنامه آموزش صلح در تربیت شهروند جهانی

صفحه 49-62

اسماعیل کاظم پور؛ علی خلخالی؛ رضا جانعلی پور


8. رابطه سبکهای یادگیری با غلبه طرفی مغز دانشجویان بمنظوراستفاده در طراحیهای آموزشی

صفحه 137-152

مرضیه امینی؛ احمد علی پور؛ بهمن زند؛ عیسی ابراهیم زاده؛ مهران فرج الهی