دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، مرداد و شهریور 1394، صفحه 1-226 
2. ارایه مدلی برای ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها؛ مورد مطالعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

صفحه 19-38

محمدحسین یارمحمدیان؛ سمیه شاه طالبی؛ مریم فولادوند؛ بدری شاه طالبی


4. پیش‌بینی کننده‌های شخصیتی اشتیاق شغلی دبیران

صفحه 61-76

نادر حاجلو؛ ناصر صبحی قراملکی؛ ربابه عامل هوشمند


6. میزان توجه به شاخص‌های تنوع بخشی به محیط‌های یادگیری در فرآیند تعلیم و تربیت رسمی عمومی

صفحه 109-122

فریده صارمی نوری؛ معصومه صارمی نوری؛ احمدرضا اوجی نژاد؛ رضا زارعی