دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، خرداد و تیر 1393، صفحه 1-234 
4. عوامل تاثیرگذار بر بیگانگی از کار، روابط و راهکارها

صفحه 55-80

مهرداد گودرزوند چگینی؛ اعظم نویان اشرف؛ فرداد علوی صائب