دوره و شماره: دوره 12، شماره 5 - شماره پیاپی 51، آذر و دی 1400 
9. طراحی برنامه درسی پژوهشگری دبیران دوره دوم متوسطه براساس الگوی اکر

صفحه 132-114

10.30495/jedu.2022.25590.5106

سیامند مولودی؛ محمدعلی مجلل؛ صادق ملکی آوارسین؛ زرین دانشور هریس


12. ارائه الگوی مدیریت اجرای آموزش مهارت های زندگی دانش اموزان ابتدایی

صفحه 184-167

10.30495/jedu.2022.28418.5695

علی جباری ظهیرآبادی؛ مهدی شریعتمداری؛ یلدا دلگشایی؛ فرشته کردستانی