دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 50، مهر و آبان 1400 
8. طراحی و اعتباریابی مقیاس رهبری فضیلت محور در آموزش عالی ایران

صفحه 130-145

10.30495/jedu.2021.24099.4838

حمزه قطبدین؛ جعفر جهانی؛ رحمت اله مرزوقی؛ مهدی محمدی؛ قاسم سلیمی


9. طراحی چارچوب اخلاق سازمانی با رویکرد اسلامی: یک مطالعه کیفی

صفحه 146-160

10.30495/jedu.2021.23716.4774

جعفر ترک زاده؛ فرشاد عامری فر؛ رحمت اله مرزوقی؛ محمدجواد سلمانپور؛ فرهاد خرمایی