دوره و شماره: دوره 4، شماره 16، بهمن و اسفند 1392، صفحه 1-220 
3. آسیب شناسی ابعاد آموزشی هنرستان‏های کشاورزی استان‌های همدان و کردستان

صفحه 45-66

رضا موحدی؛ علیرضا سلیمی نژادیان؛ حشمت اله سعدی؛ احمد یعقوبی فرانی